+45 6090 7090 - av@andro.dk

Andro Vrlić

Forsvarsadvokat

Andro Vrlić er født i 1979 og uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2007. Han fik bestalling som advokat i 2010 og har siden 2015 haft møderet for Højesteret.

Andro Vrlić er en af landets mest anvendte forsvarsadvokater i sager om økonomisk kriminalitet, og han har varetaget forsvaret i en række principielle sager om bedrageri, skatteunddragelse, hvidvask, kursmanipulation og bestikkelse.

Derudover rådgiver Andro Vrlić virksomheder om strafferetlige spørgsmål, ligesom han varetager forsvaret i traditionelle straffesager om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om vold, røveri, afpresning, drab, narkotika og våben.

Andro Vrlić

Criminal Defence Lawyer

Andro Vrlić was born in 1979 and completed a Master of Law from Aarhus University in 2007. He was granted admission to the Danish Bar in 2010 and since 2015, he has had rights of audience before the Danish Supreme Court.

Andro Vrlić is one of the most widely used criminal defence lawyers in Denmark specialising in matters relating to financial crime. He has been the principle defence lawyer for a number of serious and high profile cases concerning fraud, tax evasion, money laundering, market manipulation and bribery.

Furthermore, Andro Vrlić provides advice to companies on criminal matters as well as defending traditional criminal cases regarding violations of the Danish Penal Code’s provisions in respect of assault, robbery, extortion, murder, drugs and weapons allegations.

Andro Vrlić

Advokat (H)

+45 6090 7090
av@andro.dk (SIKKER MAIL)
Dampfærgevej 27, 5.
DK-2100 København Ø

CVR-NR. 35925287

Oplysninger om ejerforhold m.v.

Andro Vrlić Advokatfirma indehaves af advokat Andro Vrlić, der er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA Hardy efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Andro Vrlić, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Salæret for arbejdet med en straffesag fastsættes af retten ud fra de vejledende takster, der findes her. Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 2.237,50 inkl. moms. Salæret betales i første række af statskassen. Hvis tiltalte bliver fundet skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos ham.

Andro Vrlić Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. Klager over advokaters salærer og adfærd behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, DK-1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside.

Advokat Andro Vrlic er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som Andro Vrlic Advokatfirma modtager som led i behandlingen af en sag.

I forbindelse med bistanden har advokatfirmaet brug for at behandle personoplysninger om klienten, herunder navn, CPR- eller CVR-nr., folkeregisteradresse, telefonnummer, mailadresse m.v.

Derudover vil advokatfirmaet under en straffesag modtage personoplysninger fra politiet, anklagemyndigheden, retten og eventuelt fra andre parter i sagen.

Advokatfirmaet behandler disse personoplysninger for at kunne varetage klientens interesser under sagen og for at kunne opfylde de pligter, der påhviler advokat Andro Vrlic, når han er beskikket som forsvarer i en straffesag.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, herunder databeskyttelsesforordningen, art. 6, stk. 1, litra b og c, art. 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Personoplysningerne vil i nødvendigt omfang blive videregivet til politiet, anklagemyndigheden, retten, andre parter i sagen og advokatfirmaets databehandler.

Personoplysningerne vil blive slettet efter afslutningen af sagen. Dog kan advokatfirmaet opbevare personoplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt af hensyn til anden lovgivning, de advokatetiske regler eller for at kunne bedømme erstatningsspørgsmål m.v.

Klienten kan ved henvendelse til advokatfirmaet få indsigt i, hvilke personoplysninger firmaet har registreret om klienten. Klienten har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby. Yderligere oplysninger kan findes på Datatilsynets hjemmeside.